igh

Regulamin świadczenia usługi

Regulamin Internetowej Galerii Handlowej igh.pl

 

 

I Definicje regulaminowe

 Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

a)Usługodawca - Internetowa Galeria Handlowa www.igh.pl

b)Usługobiorca - przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zarejestrowana w Serwisie i posiadająca prawo dostępu do Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

c) Użytkownik - podmiot dokonujący wglądu do udostępnianych nieodpłatnie informacji zamieszczonych w Serwisie

d) Usługa – Internetowa Galeria Handlowa www.igh.pl - polega na dostarczaniu przez Usługodawcę informacji w postaci prezentacji towaru lub firmy w formie przewidzianej przez Usługodawcę

e) Serwis - baza danych należąca do Usługodawcy, w ramach którego świadczona jest Usługa

f) Opłata - należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi w danym okresie abonamentowym

g) Towar - rzecz lub usługa, która może być przedmiotem prezentacji w ramach Internetowej Galerii Handlowej www.igh.pl

h)Kod dostępu - kod składający się z loginu i hasła, który ma na celu umożliwienie zalogowania się w Serwisie i skorzystania z Usług zarezerwowanych dla Usługobiorcy

 

II Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Usługodawcę, w szczególności warunki dostarczania przez Usługodawcę informacji w postaci wprowadzania i prezentowania informacji dotyczących towarów i usług oferowanych przez Usługobiorcę.

b) Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z posiadaną przez siebie bazą danych i w zakresie istniejących możliwości technicznych, a Usługobiorca do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych obyczajów.

c) Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

d) Serwis stanowi jedynie platformę informacyjną, a Usługodawca nie bierze udziału w szczególności w transakcjach dokonywanych pomiędzy Usługobiorcą, a Użytkownikiem i innymi osobami trzecimi, w sporach między nimi, nie angażuje się w żadne czynności prawne z nimi związane oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe.

 

III Dostęp do Usługi

a) Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi w wyniku aktywacji jego w Serwisie. Aktywacja następuje po dokonaniu płatności abonamentowej. Po uiszczeniu opłaty dalsze świadczenie Usługi uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę zamówienia.

b) Korzystanie z usług firmy wymaga podpisania umowy w formie pisemnej bądź wypełnienie formularza elektronicznego. Obie wymienione formy rozpoczęcia współpracy są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

c) Złożenie zamówienia jest tożsame z zaakceptowaniem postanowień zawartych w Regulaminie, zamówieniu oraz cenniku opłat aktualnych w dniu w którym zamówienie zostało złożone.

d) Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca uaktywnia Usługobiorcę w Serwisie oraz przekazuje login i hasło.

e) Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyn.

 

IV Opłaty

a) W przypadku złożenia zamówienia na świadczenie Usługi jest ona świadczona odpłatnie. Opłata pobierana jest z góry, a Usługodawca gwarantuje niezmienność Opłaty w okresie, za który Usługobiorca ją wniósł.

b) Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia Opłaty z tytułu świadczonej na jego rzecz Usługi. W przypadku nieopłacenia usługi w ciągu 2 miesiecy od terminu płatności zostaną naliczone odsetki karne. Wysokość odsetek karnych wynosi 10% w skali miesiąca.

c) Usługobiorca wnosi Opłatę na podstawie wystawionej faktury według cennika oraz w terminie przewidzianym na fakturze.

 

V Prawa, obowiązki i zasady odpowiedzialności Usługodawcy

a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca

b) Usługodawca nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.

c) Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia Usługi pierwszego dnia okresu, za który Usługobiorca nie dokonał Opłaty.

d) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Usługobiorcę jego osobistego kodu dostępu oraz hasła.

e) Usługodawca ma obowiązek świadczyć Usługę zgodnie z zakresem zamówienia przy zachowaniu należytej staranności.

f) Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji i danych przekazanych przez Usługobiorcę.

g) Usługodawca ma prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania informacji i danych wprowadzanych do Serwisu w celach wynikających z aktualnych potrzeb Usługodawcy i Użytkowników, w tym do sporządzania raportów i analiz.

h) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi w Serwisie, a rzeczywistym stanem rzeczy, w szczególności w przypadku wyboru pakietu umożliwiającego samodzielne wprowadzenie i administrowanie informacjami przez Usługobiorcę jak i w przypadku, gdy Usługodawca wprowadził je zgodnie z treścią przekazanych przez Usługobiorcę materiałów w myśl postanowień Regulaminu; z tytułu jakichkolwiek strat ekonomicznych, powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Usługi; za jakiekolwiek konsekwencje dostępu oraz wykorzystywania informacji i danych przez Użytkowników Serwisu.

 

VI Ochrona danych

a) Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgromadzonych w trakcie działalności Serwisu zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z dnia 29 października 1997 r. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji Usługi

b) Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie w celach marketingowych danych identyfikujących Usługobiorcę w obrocie gospodarczym związanych ściśle z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (między innymi nazwy przedsiębiorcy, adresu siedziby, adresu e-mail, telefonu, faksu), a po procesie aktywacji Usługobiorcy w Serwisie na udostępnianie ich Użytkownikom w postaci zredagowanej charakteryzującej Usługę.

c) Usługobiorca ma prawo i możliwość automatycznego wglądu w swoje dane, o których mowa w pkt. 40 oraz do ich poprawiania i uzupełniania. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wnieść żądanie o zaprzestanie przetwarzania, wykorzystywania, bądź udostępniania danych. Chyba, że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usługi.

 

VII Ochrona prawno - karna

a) Serwis jest wyłączną własnością Usługodawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie - "Prawa autorskiego", "Prawa własności przemysłowej", "Ustawy o ochronie baz danych" oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

b) Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

 

VIII Postanowienia końcowe

a) Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://centrum.igh.pl/Regulation/regulamin-swiadczenia-uslugi/

b) Jakakolwiek zmiana formy prawnej oznacza kontynuację świadczenia Usługi przez podmiot będący prawnym następcą, ponadto zobowiązuje się ona do niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zaistniałej zmianie.

c) W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

d) Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

e) Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

f) Serwis zastrzega, iż niniejszy regulamin może ulec zmianie, bez konieczności informowania użytkowników.

g) Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie serwisu igh.pl

h) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności cywilno-prawnej.

Regulaminy